Beleidsplan 2019 – 2022

Stichting Vrienden van de Dorpskerk te Bloemendaal.
Fiscaal nummer: 801782302 Oprichting: 19 maart 1993 KvK nummer: 41226165 Rechtsvorm: Stichting

Doelstelling

Doelstelling volgens statuten: De stichting werft steun en financiële middelen ten behoeve van het behoud en de restauratie van het interieur, waaronder begrepen het orgel en exterieur van de Dorpskerk aan het Kerkplein 1 te Bloemendaal. En verricht voorts alle verdere handelingen die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Activiteiten

De stichting zet zich in om zoveel mogelijk donateurs en sponsoren te werven. Daarnaast wordt geprobeerd subsidiegelden te genereren voor het restaureren van het kerkgebouw, zoals in de doelstelling omschreven.

De stichting organiseert een jaarlijkse donateursmiddag, lezingen voor sponsoren, en andere culturele activiteiten. Daarbij wordt o.a. ingezet op het organiseren van concerten. Om de Dorpskerk als monument meer bekendheid te geven, nemen wij deel aan activiteiten van derden, zoals de beeldende kunstmarkten, jaarmarkten, schoolbezoeken en de open monumentendagen. Ook geven wij rondleidingen en faciliteren wij publicaties over de Dorpskerk.

Wijze van geld werven

De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De vaste inkomsten van de stichting zijn afkomstig van jaarlijkse donaties.

De donateurs voelen zich betrokken bij het gebouw en de historische en culturele uitstraling van de Dorpskerk. Zij betalen jaarlijks een donatie van € 20,- of meer.

Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten zijn mogelijk.

Beheer van het vermogen

De stichting heeft een rekening bij een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Ontvangsten en uitgaven worden zo veel als mogelijk via deze bankrekening geleid.

Opbrengsten en uitgaven worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Ter vermijding van risico’s worden gelden die niet direct nodig zijn op een aparte spaarrekening geboekt.

De stichting heeft geen winstdoelstelling.

De stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders en haar vrijwilligers.

In redelijkheid gemaakte uitgaven worden door de stichting vergoed.

De stichting maakt jaarlijks een overzicht van inkomsten en uitgaven. Dit overzicht wordt door een onafhankelijke derde gecontroleerd.

Beleidsvoornemens 2019-2022

  • Het bestuur streeft ernaar de groep donateurs uit te breiden en de donateurs blijvend bij de Dorpskerk te betrekken.
  • Het bestuur zal regelmatig haar eigen functioneren evalueren.
  • Voor het uitdragen van onze doelstellingen moet de bestuurskracht geoptimaliseerd worden.
  • Het bestuur streeft naar een goede samenwerking met de Protestantse Kerk van Bloemendaal en Overveen en andere gebruikers van het kerkgebouw.
  • Het bestuur streeft er naar het aanbod aan culturele activiteiten uit te breiden. Waar mogelijk wordt daarbij de samenwerking gezocht met andere cultuuraanbieders zowel regionaal als nationaal (bijvoorbeeld TIHMS en Organisatie Oude Muziek).

Bloemendaal, december 2018